Menterbalikkan Tapak Tangan Ketika Berdoa Tolak Bala

Satu isu lagi yang timbul yang agak menyesakkan nafas para imam dikampung-kampung bila membaca doa kenduri tahlil arwah , doa selamat, doa qunut nazilah dan sebagainya. Bila tiba ayat tolak bala biasanya tapak tangan diterbalikkan.. maka lama sudah amalan begitu telah diwarisi tanpa panjang bicara. Tiba-tiba heboh diperkatakan sebagai bida'h , dilarang Nabi , tidak ada asal usulnya.

Marilah kita lihat sedikit dalil mereka yang telah membid'ahkan amalan terbalik tangan dalam berdoa ini.

Mereka menunjukkan satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud didalam Sunan beliau :

{Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah ta'ala , hendaklah kamu meminta dengan tapak tangan , JANGAN DIBELAKANGKAN nya, kemudian jangan kamu letakkannya bahkan hendaklah sapu kemuka , kerana yang demikian itu dijadikan oleh Allah ta'la padanya BARAKAH.} - tajzib athraf.. Sunan Abi Daud m.s. 78 juz 2 hadis no 1486.

Berdasarkan hadis ini , telah dikatakan bid'ahlah menterbalikkan tapak tangan ketika membaca doa misalnya " Allahummad fa' anna minl bala..."

Sepatutnya tidaklah begitu. Sebab hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujjah dikeranakan ia hadis yang bermasalah... masalahnya adalah Sulaiman bin Abdil Hamid al Bahrani. Beliau sekalipun telah dithiqahkan oleh sebahagian ulamak, tetapi telah meriwayatkan hadis tersebut dengan kaedah Wijadah yang munqotia'h. Wijadah pada asasnya tidak ada masalah, tetapi jika tiada keizinan dari Syekh yang diambil sesuatu hadis itu , maka dikatakan wijadah yang munqotia'h, yang terputus, yang sudah tentu berada dalam kategori dhoif. Sulaiman telah berkata Qaratuhu fi ashl Isma'il ya'ni Ibni Iyas, beliau tidak berkata Qaratuhu fil ashl Ismail an'hu , misalnya yang boleh difahami adanya keizinan meriwayatkan sesuatu catitan hadis. .. sila semak Syarah Abi Daud -Bazlul Majhud- Al Allmah Khalil Ahmad as-Shahranfur,juz 7 sohifah 336 , cetakan Darul Fikar Bairut.

Terdapat satu lagi hadis yang berlawanan dengan hadis perintah larangan menterbalikkan tapak tangan tersebut, juga riwayat Imam Abu Daud, tapi sayangnya juga dhoif. " Daku melihat Rasulullah s.a.w berdoa begini , dengan perut tapak tangannya dan belakang keduanya( terbalik)." Kaedah Usul Fiqah menetapkan " Iza tanaza' a thasaqotha" apabila berlawanan kedua dalil (jika tidak mungkin dihimpunkan, dikompromikan) maka gugurlah kedua-duanya dari istidlal (dibuat dalil). Oleh yang demikian, disebabkan keDhaifan keduanya dan berlawanan tanpa boleh dihimpunkan , para pemuka mazhab kita telah meninggalkan hadis tersebut dari diamalkan , bahkan kembali beramal dengan qiyas atau mafhum hadis-hadis sahih berkenaan masalah ini.

Oleh itu jika kita memeriksa fatwa-fatwa para pemuka mazhab Shafie dalam soal ini , mereka tetap menghukum sunat menterbalikkan tangan ketika begitu.

Lihat saja Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Baari, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Baa Alawi dalam Bugyatul Mustarsidin dan lain. wallahu a'lam.

Satu kritikan
:
Terdapat satu hadis yang dinilai Hasan atau Jayyid riwayat at Thobarani yang boleh menjadi syahid kepada hadis Abi Daud tersebut " Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah ta'ala , hendaklah kamu meminta dengan tapak tangan , JANGAN DIBELAKANGKAN nya" , menurut al- Haithami dalam Majma' Zawaid "Rijalnya adalah rijal yang Sohih melainkan Ammar bin Khalid, Dia thiqoh".
Jawab:
Ini menunjjukan ikhtilaf pada Ammar bin Khalid, tapi al-Haithami tetap menilainya sebagai thiqah.
Soalnya , terdapat satu lagi hadis didalam Majma' Zawaid , " Adalah Nabi , apabila BERDOA, baginda menjadikan (menadahkan) tapak tangannya, apabila MEMOHON PERLINDUNGAN, baginda menjadikan (menggunakan) belakang kedua tapak tangannya ". Imam Ahmad r.a telah mentakhrijkannya dalam al-Musnad beliau, kemudian al-Haithami telah mengulas dalam Majma'nya " Isnadnya adalah Hasan", begitu juga Imam Sayuthi dalam Faddhu al-Wiaa' mengatakan ianya Hasan. Walaupun masih ada kritikan pada isnadnya , kedua mereka tetaplah mengatakan hadis tersebut adalah "Hasan".
Perkara keduanya, berdoa dan menolak bala adalah dua perkara yang berbeza.

Dalam keadaan begitu , siapakah yang jadi marji' kita dalam keputusan ?. nak pakai rasa-rasa kita ke , nak pakai Imam Nawawi, Imam ibnu Hajar al-Asqolani yang mengatakan Ada wajahnya menterbalikkan tangan ?....

1. Al-Allamah al-Habib Ba Alawi dalam Bugyatul al- Mustarsyidin..di "Sunan al sholah"..


مسالة ك. نقل الخطيب عن الفتوى الرملى أنه لا يسن قلب الكفين فى الدعأ القنوت عند قوله وقنا شرما قضيت اذ الحركة فى الصلاة غير مطلوبة بل يكره وجزم الشوبرى و ح ل بندبه قالا لأن محل كراهة الحركة فيما لم يرد والمفهوم من ظاهر كلام ابن حجر وصريح كلام م ر أن كل داع فى قنوت الصلاة أو فى غيرها ان دعا برفع ما نزل به من بلاء جعل ظهر كفيه الى السمآء من أول القنوت الى آخره أى قنوت كان وان كان بصيغة الطلب كاللهم اسقنا غيثا مغيثا الخ لأن المراد بقولهم برفع بلاء اذا كان المقصود منه رفع البلاء ويؤيده التصريح بندب رفع اليدين فى حال الثناء مع أنه لادعاء فيه


(Ditanya kepada al-Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Sulaiman al Kurdi al-Madani ): Telah menukilkan oleh Sheikh Khatib dari fatwa Sheikh Ramli , bahawa tidak disunatkan menterbalikkan dua tapak tangan ketika berdoa qunut ketika membaca "Wa qina syarrimaa qadaith ", kerana gerakan dalam sembahyang adalah tidak diperlukan bahkan dimakruhkan . Telah menjazamkan oleh al-Allamah al-Syubari dan Al-Halabi dengan SUNATNYA. Kedua mereka berkata: "Kerana tempat makruh gerakan adalah pada perkara yang tidak diwaridkan, padahal mafhum dari zahir kalam Sheikh Ibnu Hajar dan Sorih kalam Sheikh Ramli {Bahawa sesiapa yang berdoa qunut sembahyang atau selainnya , jika berdoa untuk menolak sesuatu bala yang turun , TERBALIK kanlah kedua tapak tangannya ke langit, dari permulaan qunut hingga akhirnya , pada sebarang jenis qunut, sekalipun dengan mengucapkan lafaz jenis tuntut, seperti Allamhumma ghisna.. kerana yang dimaksudkan dengan kenyataan para Fuqaha dengan kata mereka "Mengangkatkan bala , apabila menolakkan bala"}.

بغية المسترشيدين- العلامة باعلوى مفتى الديار الحضرمية . رحمه الله ونفع بعلومه آمين


Sumber :
Link 1

0 comments:

================Far East - Cinta Pertama================

  © Nur Islam are brought to you by Mohd Fahmi bin Hussain 2009

Back to TOP